ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിമിതികള്‍

‘എന്റെ മുറിയില്‍ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനും ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കുടുംബജീവിതക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അവരെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൂടുന്നു?’ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ലൈംഗികവീക്ഷണങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

Read More

കണ്ടല്‍ക്കാടിനെ രക്ഷിക്കുക

Read More