അവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയ കാട് എന്ന സത്യം

നഗരത്തില്‍ ഉയരുന്ന നിര്‍മ്മിതികളാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മരുഭൂമിയാക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മലയോരജനതയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ പകര്‍ത്തുന്നു.

Read More