സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക് പുരുഷന്‍മാരുടേയും

പുരുഷപീഢന പരിഹാരവേദി എന്ന പേരില്‍ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്ന സംഘടന അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

Read More

രാജ്യസ്‌നേഹം എന്ന മിഥ്യാഭിമാനം

രാജ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങള്‍. യുദ്ധങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിലെയും സാധാരണ ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, അധികാരികള്‍ക്ക് യുദ്ധമോ, യുദ്ധഭീതിയെങ്കിലുമോ കൂടാതെ കഴിയാനാകില്ല.

Read More