അങ്കമാലി – ചമ്പന്നൂര്‍ മരണക്കയം തീര്‍ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങള്‍

ജനനിബിഢമായ അങ്കമാലി – ചമ്പന്നൂര്‍ മേഖലയില്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാസവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചും ലൈസന്‍സും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമില്ലാതെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യവസായശാലകള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന മരണക്കയങ്ങളുടെ
ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

Read More