മാള യഹൂദ കരാറിന് 60, കരാര്‍ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കും

ഇസ്രായേലിന്റെ രൂപീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് അവിടേക്ക് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ച തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മാളയിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദര്‍, 1955 ജനുവരി 4 ന് നിലവില്‍ വന്ന കരാര്‍ പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് കൈമാറിയ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളോട് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന നിഷേധാത്മകത സമീപനം തുടരുകയാണ്.

Read More