എനിക്കും കൊബായാഷി മാസ്റ്ററുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാകണം

തെത്‌സുകോ കുറോയാനഗി എന്ന ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ് ടോട്ടോ എന്നും കൊബായാഷി മാസ്റ്റര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അസൂയയോടെ ഉള്‍ക്കൊണ്ട ടോട്ടോചാന്‍ വായനകളെക്കുറിച്ച്

Read More

പ്രതിരോധത്തിന്റെ സിനിമകള്‍

Read More

പ്രതിരോധത്തിന്റെ സിനിമകള്‍

Read More

മണ്ണടിയില്‍ വസന്തം

| | Uncategorized

Read More

അവാര്‍ഡിനായി ഒരു ജയരാജ് ചിത്രം

| | Uncategorized

   

Read More

കുട്ടികള്‍ വീടുവയ്ക്കും പോലെ

| | Uncategorized

Read More

ആദ്യത്തെ കണ്‍മണി ആരായിരിക്കണം

Read More

വെയ്ക്കാനും വിളമ്പാനും മടിയില്ലാതെ…

| | Uncategorized

Read More