മരങ്ങള്‍ നട്ട മനുഷ്യന്‍

ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയോ ശാസ്ത്രബോധമോ തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്‍, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിജനപ്രദേശത്തെ ജനവാസസ്ഥാനമാക്കിയ കഥ.

Read More