പശ്ചിമഘട്ട സംവാദ യാത്ര: മലയോര ജനതയുടെ കലഹങ്ങള്‍ക്കും കാരണമുണ്ട്‌

2014 ഏപ്രില്‍ 12ന് കാസര്‍ഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് മെയ് 30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിച്ച പശ്ചിമഘട്ട സംവാദയാത്ര പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പുതിയ ഭാഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം കൂടിയായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ യാത്രികന്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Read More