വളന്തക്കാടും ആശങ്കകളും

എറണാകുളത്തെ വളന്തക്കാട് ദ്വീപില്‍ വരാനൊരുങ്ങുന്ന ശോഭ ഡവലപേഴ്‌സിന്റെ ഹൈടെക് സിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായ ആശങ്കകളെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് വളന്തക്കാടേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയുടെയും മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞലക്കം തുടര്‍ച്ച

Read More