ഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയം, ജാതി, ചരിത്രനിഷേധങ്ങള്‍

സമരം ചെയ്യുന്നവരില്‍ ഭൂമിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒഴിവാക്കണം എന്നുതന്നെയാണ് സമരസമിതിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ളാഹ ഗോപാലന് ഭൂമിയുണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. സാധുജനവിമോചന സംയുക്ത സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ളാഹ ഗോപാലന്‍ തന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചെന്നു പറയുന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പറ കണ്ടമുള്ള ഇ.എം.എസ്സിന് ഭൂരഹിതര്‍ക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കാമെന്നു പറയുന്നവര്‍ ഒന്നര ഏക്കര്‍ ഭൂമിയുള്ള ളാഹ ഗോപാലന്‍ മിണ്ടിക്കൂടാ എന്നു പറയുന്നതാണ് ദളിത് പ്രശ്‌നമെന്ന് ഞാന്‍ പറയും.

Read More