കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കര്‍ഷകര്‍ അറിഞ്ഞുതുടങ്ങി

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പേരില്‍ ഭീതി പരത്തി നടത്തുന്ന ഇത്തരം മുതലെടുപ്പുകള്‍ നമ്മള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്.

Read More