പോകുവാന്‍ എങ്ങുമില്ല…

ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്ന വഴികള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ശരികള്‍ക്ക് അധികദൂരം സഞ്ചരിച്ച ചരിത്രമില്ല എന്ന്
വിശദീകരിക്കുന്നു

Read More

ധാര്‍മ്മിക ഔന്നത്യം കൊണ്ട് സമരങ്ങള്‍ വിജയിക്കില്ല

ധാര്‍മ്മിക ഔന്നത്യം മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാഹുല്യവും താത്പര്യങ്ങളും സമരങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന ദുരവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി

Read More

അസംബന്ധനാടകത്തിലെ അന്ധഭടന്മാര്‍

നീതിബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനത ഇന്നുമുണ്ടെന്ന് വി.എസ്സിന് വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങിയവര്‍
ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതുമാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏക പ്രതീക്ഷയെന്ന്

Read More

സമനില തെറ്റിയവരുടെ കേരളം

പിണറായി വിജയന്‍ എന്നത് ഇ.എം.എസിന്റെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും കരുണാകരന്റെ അഴിമതിയും ചേര്‍ന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാകുന്നത് എങ്ങിനെ?

Read More

സിവില്‍ സമൂഹത്തെ പുന:സൃഷ്ടിക്കാന്‍

Read More