നിത്യജീവിതത്തിലെ വിഷസമ്പര്‍ക്കങ്ങള്‍

| | Uncategorized

Read More

കണ്ണെഴുതീച്ചും പൊട്ടുംതൊടീച്ചും

സംഘടിതവും ശക്തവുമായ കേരളത്തിലെ തൊഴില്‍ മേഖലെ അസംഘടിതവും ദുര്‍ബലവുമാക്കി തീര്‍ക്കാനുള്ള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമൂഹത്തിന്റെ സംഘടിതെ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Read More