കുന്നുകളെല്ലാം ടിപ്പറില്‍ കയറിപ്പോവുകയാണ്‌

ഗാഡ്ഗില്‍-കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരന്നതുകാരണം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Read More