ജപ്പാന്‍ മാതൃകയും ശീമക്കൊന്നയുടെ വരവും

Download PDF

ശീമക്കൊന്ന ഉഗ്രന്‍ പച്ചിലവളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശീമക്കൊന്ന വാരം ആഘോഷിച്ച കഥ