പനി: ചില വീട്ടുചികിത്സകള്‍

Download PDF

മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശ്രമമായ പനിയെ മരുന്നുകൊടുത്ത് അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല.