മണ്ഡരി ചിന്തകള്‍

Download PDF

പ്രതിസന്ധികളില്‍പ്പെട്ട് നടുവൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരകര്‍ഷകന് മുന്നില്‍ തലവേദനയായി എത്തിരിക്കുന്നു മണ്ഡരികീടബാധ.