സഞ്ചരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങള്‍

Download PDF

കൃഷിചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാല്‍ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്ന നഗരവാസികളെക്കുറിച്ച്‌