തെങ്ങ് ഉണ്ടായ കഥ

Download PDF

തെങ്ങിനെക്കുറിച്ചും തേങ്ങയെക്കുറിച്ചുമുള്ള നാട്ടുപഴമകള്‍…