തൈനാന്‍ വിത്തും ആധുനിക കൃഷിയും

Download PDF

തോക്കിന്‍കുഴലിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് നിനച്ചിരുന്ന വിപ്ലവം തൈനാന്റെ രൂപത്തില്‍ വയലേലകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ കര്‍ഷകര്‍ ഗതികേടിലായ കഥ.