അജീര്‍ണത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികള്‍

Download PDF

ആഹാരകാര്യത്തില്‍ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരാള്‍ക്കും അജീര്‍ണ്ണം വരാന്‍ ഇടയില്ല.