തെങ്ങുകള്‍ വെറും തണല്‍മരങ്ങള്‍

Download PDF

പേരറിയാത്ത വിദേശത്ത് തെങ്ങുകള്‍ തണല്‍ മരങ്ങള്‍ തന്നെ. കൊക്കോ ചെടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നില്‍ക്കുന്ന തണല്‍ മരങ്ങള്‍