നെല്‍കൃഷി തിരിച്ചുവരണമെങ്കില്‍

Download PDF

ചുരുങ്ങിയത് 3000 രൂപയെങ്കിലും സബ്‌സിഡി നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമെ നെല്‍കൃഷി തിരിച്ചുവരുകയുള്ളൂ.