നര്‍മ്മദയില്‍ നിന്ന് ഒരഭ്യര്‍ത്ഥന

Download PDF

വിന്ധ്യയിലെയും സത്പുരയിലെയും ഗോത്രവര്‍ഗ പ്രദേശങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ മുങ്ങിത്താഴാന്‍ പോവുകയാണ്.