ചികിത്‌സാ ചെലവ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു രോഗികള്‍ ആത്മഹത്യയുടെ പാതയില്‍

Download PDF

ദിവസവും ശരാശരി നാലുപേര്‍ വീതം ചികിത്സയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത താങ്ങാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തില്‍ സംജാതമായിരിക്കുന്നു.