കൊതുകു തിരികള്‍ സുരക്ഷിതമോ?

Download PDF

ഇന്ത്യയില്‍ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കൊതുകുതിരികളെല്ലാം കുട്ടികളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.