ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തിനു കൂടുതല്‍ ഹാനികരം

Download PDF

പെട്രോള്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ പത്ത് മുതല്‍ നൂറ് മടങ്ങുവരെ വിഷപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഡീസല്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.