എല്ലാ ഊരിലും വിമാനത്താവളം വേണോ?

Download PDF

കണ്ണൂരിലെ മൂര്‍ഖന്‍പറമ്പില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍