വ്യവസായത്തിലെ നൂതന സംസ്‌കാരം

Download PDF

വ്യവസായ ബന്ധങ്ങള്‍ നല്ലരീതിയില്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലനില്‍ത്തുന്നതിനും ഒരു നൂതന സംസ്‌കാരം വികസിച്ചുവരണം.