കേരളീയം March | 2004

നമ്മുടെ വോട്ട് ജലത്തിനും ജീവനും

കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയം പിളര്‍ക്കാനോ ഈ പാത?

ഭാവിയുടെ ചിറകു-ഔദ്യോഗിക ന്യായീകരണങ്ങള്‍

മല്ലീശ്വരന്‍ വിളിച്ചു- ശ്രീധരന്‍ പോയി

വെള്ളം കിട്ടാന്‍ വഴികള്‍ പലത്

വേണ്ടത് നദീബന്ധനമല്ല, മഴക്കൊയ്ത്ത്

തിളങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയോട് ചൊദിക്കാനുള്ളത്

തുര്‍ക്കിക്കോഴികള്‍ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയല്‍ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല

ജലത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെയും……

കൃഷ്ണരാജ്: നിശ്ശബ്ദം, ശക്തം

ആദിവാസികള്‍ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കട്ടെ

മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സംരക്ഷിതസങ്കേതത്തില്‍ സ്വയം ഭരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം

നമ്മള്‍ സമ്പന്നരാണ്, വൈവിദ്ധ്യംകൊണ്ട് ജയിക്കാം

അന്തര്‍സംസ്ഥാന നദീജലക്കരാറുകള്‍ മന്ത്രി ടി.എം. ജേക്കബ് മാപ്പുപറയണം