ഭൂഗര്‍ഭജലം ഊറ്റല്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ല, മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ വേണം

Download PDF