സൈലന്റ്‌വാലി: അപൂര്‍വ്വ സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങള്‍, ജൈവവൈവിധ്യ സംഗമസ്ഥാനം പാത്രക്കടവ് വൈദ്യുതപദ്ധതി അസ്വീകാര്യം, എതിര്‍ക്കപ്പെടണം

Download PDF