കേരളീയം November | 2004

ആദ്യം

സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിനപ്പുറം

സാന്ത്വനമേകാന്‍ അയല്‍ക്കണ്ണികള്‍

ഇതെ എന്റെ കഥ

ജനകീയ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ സംരംഭങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം

കേരളത്തിലെ സാന്ത്വന ചികിത്സ

പാരസ്പര്യത്തിന്റെ സാന്ത്വനസ്പര്‍ശം

നല്ല സംഗതികളില്‍ സന്തോഷിക്കുക

രോഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ശുശ്രൂഷയുടേയും

കാന്‍സര്‍ സാന്ത്വനം എവിടെ?

സാന്ത്വനം: ഒരു വിചിന്തനം

“ഇത്രയെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടുകാര്‍ക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കാന്‍ എനിക്കു പറ്റണ്ടെ സാറേ?…”

സാന്ത്വന ചികിത്സ- ഒരു സാമൂഹിക പരിപ്രേക്ഷ്യം

ആസന്ന മരണമായ രോഗികള്‍ക്ക് ആത്മീയ പരിചരണം

ക്യാമ്പുകളിലെ സാന്ത്വന ചികിത്സ

സ്‌നേഹതീരങ്ങള്‍

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തില്‍ സമൂഹ്യപങ്കാളിത്തം

വിഭാവനങ്ങള്‍: ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍. രോഗം ഒരു കുറ്റമല്ല

സിനിമയും ആശുപത്രിയും

കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

Page 1 of 21 2