സുനാമി ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൂരമായ തമാശ: കടലിനെ കല്ലുകോണ്ട് തടയുക

Download PDF