പ്ലാച്ചിമട (കോള) യുടെ ആഗോള മാറ്റൊലികള്‍

Download PDF