പ്രാദേശികാധികാരങ്ങളും നിയമവും: ഭൂഗര്‍ഭജല വിനിയോഗ നിയന്ത്രണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിശകലനം

Download PDF