മഞ്ചപ്പട്ടിത്താഴ്‌വരയുടെ മഴനിഴല്‍ പ്രകൃതിയില്‍

Download PDF

വെള്ളക്കാട്ടുപോത്തിനെ തേടിയുള്ള അനന്യമായ ഒരു വനയാത്ര.