ജനകീയ സമരങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലപാട് വ്യ്ക്തമാക്കുന്നു.

Download PDF