പ്രകൃതിദര്‍ശനത്തിന്റെ പൊരുള്‍

Download PDF

ജോണ്‍സി ജേക്കബിന്റെ ആത്മകഥ ‘ഹരിത ദര്‍ശനം’ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം പറയാതെ പോയ നിരവധി പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ വാനയക്കാര്‍ക്കും വലിയ സമ്പത്തായി ജോണ്‍സി മാഷ് കരുതിയിരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങള്‍ക്കും പകര്‍ന്ന് നല്‍കുന്നു.