അസ്ഥാനത്തായ ശരത് സ്മരണ

Download PDF

അന്തരിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍ ശരത്ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിവച്ചതും സോളിഡാരിറ്റിയുടെ
സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതുമായ കാതിക്കുടം സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ‘വരാനിരിക്കുന്ന വസന്തം’ തെറ്റായ പ്രതിനിധാനങ്ങള്‍കൊണ്ട് കല്ലുകടിയായിത്തീര്‍ന്നെന്ന് ഹര്‍ഷാദ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു