ജലസുരക്ഷയിലേക്കുള്ള വഴികള്‍

Download PDF

ഗാര്‍ഹിക-കാര്‍ഷിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള
ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് കേരളത്തിലെ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന
ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍
അടിസ്ഥാന വികസനപ്രശ്‌നമായ ‘ജലസുരക്ഷ’
കൈവരിക്കല്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ്
എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചാലക്കുടി പുഴയെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി
ചാലക്കുടിപുഴ സംരക്ഷണ സമിതി
തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖ