നാച്യുറോപ്പതി പറയുന്ന പലതും കഴിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

Download PDF

ബദല്‍ ചികിത്സാമാര്‍ഗ്ഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന നാച്യുറോപ്പതിയോടുള്ള സമീപനം വിശദീകരിക്കുന്നു