ഇന്നും ചെറുതെത്ര സുന്ദരം

Download PDF

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗത്തിനും ജൈവകൃഷിക്കും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കണമെന്നും ജീവന്റെ
അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുസമൂഹം പരിഗണന നല്‍കണമെന്നും

Tags: