പാരിസ്ഥിതിക കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം

Download PDF

വിഭവങ്ങളുടെ തോത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടും അതുപയോഗിക്കുന്നതില്‍ വിവേകം കാണിക്കാത്ത ജനങ്ങളുള്ള
ഈ നാട്ടില്‍ പരിസ്ഥിതി മേഖലയില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന്