സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കണം

Download PDF

ദുര്‍ബലജനവിഭാഗങ്ങളെ ഇരകളാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുതലാളിത്ത സമീപനം ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിരവികസനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ചരിത്രദൗത്യം ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്