ഇതിന്റെ പേരാണ് അവബോധം

Download PDF

കേരളീയം 2011 ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വണ്‍ഡേസ്‌കൂള്‍ ഓണ്‍ഹെല്‍ത്ത് ‘എന്ന ആരോഗ്യപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് കേരളീയത്തിന് ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുന്നു