സാമൂഹികപ്രജ്ഞ

അറിവിനെ ആന്തരികവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് സാമൂഹികപ്രജ്ഞ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോ. നിസാര്‍ അഹമ്മദ്‌