ജലസാക്ഷരതയില്ലാത്ത കേരളം

Download PDF

പൈപ്പില്‍ വെള്ളം വന്നില്ലെങ്കില്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍
കുടവുമെടുത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവസാനിക്കുന്നു കേരളീയരുടെ ജലരാഷ്ട്രീയം. ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്കും വെള്ളം തരാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം അജൈവമാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിഷയത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഇടപെടലുകളില്‍ അതാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന്
സി.ആര്‍. നീലകണ്ഠന്‍