ബഹളങ്ങളല്ല, വ്യക്തതകളാണ് ആവശ്യം

Download PDF

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിനാശത്തോടെ എന്ത് പരിഹാരം തേടാം എന്നതിന് കൂടിയാലോചനകള്‍ വേണം. അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന അനാവശ്യ ബഹളം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. ബഹളത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ബഹളത്തേക്കാള്‍ അപകടമാണതെന്ന് ഡോ. ടി.വി. സജീവ്