മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ കരാര്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

Download PDF

ആന്തരികമായ അസംബന്ധതയാലും കക്ഷികളുടെ സ്ഥാനാന്തരണത്താലും
999 കൊല്ലത്തെ കരാറിന് സ്വാഭാവികമായും കാലഹരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വേണം കരുതാനെന്ന്
ആനന്ദ്‌

Tags: